• 3.jpg

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Klubu dziecięcego Bajtel

§ 1

Godziny pracy klubu

 1. Klub dziecięcy Bajtel czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18 oraz w soboty w godzinach 8-13.

 2. Klub czynny jest cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni świątecznych oraz ustawowo wolnych od pracy.

 3. Klub zastrzega sobie możliwość przerwy w świadczeniu usług w okresie wakacyjnym.

 4. Klub może sprawować opiekę nad dzieckiem poza ustalonymi godzinami pod warunkiem uzgodnienia takiej opieki z właścicielką klubu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

 5. Jednorazowy pobyt dziecka pod opieką klubu nie może przekroczyć 5 godzin.

§ 2

Przyjmowanie dzieci

 1. O przyjęciu dziecka do klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Rodzice są zobowiązani dostarczyć wyprawkę:

  1. kapcie lub skarpetki antypoślizgowe,

  2. 2 komplety ubrań na zmianę,

  3. śliniaczek,

  4. smoczek (jeśli dziecko używa),

  5. opcjonalnie przytulanka, ulubiona zabawka.

 3. Klub zapewnia:

  1. ubezpieczenie NNW każdego dziecka przebywającego w klubie,

  2. środki higieniczne (pieluchy, chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne),

  3. materiały plastyczne (kredki, farby, plastelina, papier itp.),

  4. inne materiały wykorzystywane podczas zajęć,

  5. miejsce na rzeczy osobiste dziecka.

§ 3

Obowiązki klubu

 1. Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.

 2. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której obowiązków należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci.

 3. Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w klubie i mają obowiązek odebrać chore dziecko w ciągu 60 minut. Po tym czasie personel wzywa lekarza, a kosztami obciąża rodziców.

 4. Pracownicy klubu nie podają dziecku żadnych leków ani nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

§ 4

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice są zobowiązani powiadomić o nieobecności dziecka najpóźniej na godzinę przed deklarowanym czasem pobytu dziecka w klubie.

 2. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do klubu wyłącznie dziecko zdrowe. Dziecko podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte.

 3. Po chorobie trwającej dłużej niż 5 dni rodzic zobowiązany jest dostarczyć od lekarza pediatry zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do klubu.

 4. Rodzice są zobowiązani niezwłocznie poinformować klub o wystąpieniu u dziecka choroby zakaźnej.

 5. Rodzice są zobowiązani dostarczyć wyżywienie oraz napoje dla swojego dziecka w podpisanych pojemnikach umożliwiających podanie w nich pokarmu dziecku.

 6. Do odbioru dziecka upoważnieni są rodzice oraz osoby wskazane przez nich na piśmie.

 7. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odebrania dziecka. Każde przekroczenie deklarowanego czasu powyżej 30 minut skutkuje naliczeniem opłaty jak za każdą jedną godzinę pobytu.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy związane z życiem klubu powinny być omawiane na terenie klubu w obecności zainteresowanych stron tego samego dnia.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia pomiędzy klubem a rodzicem.

 3. Rodzice będą informowani o wszelkich zmianach w Regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej klubu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie klubu.