• 3.jpg

Statut

 

Statut klubu dziecięcego Bajtel

 

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Klub dziecięcy Bajtel jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, dalej zwaną Klubem.

 2. Klub posługuje się pieczątką o treści:

 

Bajtel-Przeczek Aneta

 

ul. Nadbrzeżna 61, 44-203 Rybnik

 

NIP 6423033524, REGON 243360457

 

tel. +48 784 642 798

 

www.bajtel.rybnik.pl

 

 1. Siedziba Klubu znajduje się pod adresem:

  ul. Nadbrzeżna 61, 44-203 Rybnik

 2. Osobą zarządzającą pracą Klubu jest właścicielka.

 

 

 

§ 2

 

Podstawa prawna działania Klubu

 

Klub działa na podstawie następujących przepisów:

 

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)

 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Z 2011 nr 69 poz. 367)

 3. Niniejszego statutu

 4. Innych przepisów prawa

 

 

 

§ 3

 

Cele i zadania Klubu

 

Klub realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

 

 1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki,wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

 2. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,

 3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,

 5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,

 6. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno-technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,

 7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej,

 8. tworzy warunki do wczesnej nauki,

 9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

  2. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,

  3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w Klubie,

 10. zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych

 

 

 

Wynikające z powyższych celów zadania Klub realizuje w ramach następujących obszarów:

 

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

 2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,

 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

 5. rozwijanie wrażliwości moralnej,

 6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

 8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,

 9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

 

 

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 

 1. dobrem dziecka,

 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych

 

 

 

§ 4

 

Finansowanie

 

Klub utrzymywany jest z opłat pochodzących od rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Klubu. Działalność Klubu może być również wspomagana ze środków dotacji celowych miasta Rybnik.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Klubu, inne osoby, instytucje i podmioty gospodarcze mogą, na zasadzie dobrowolności, udzielać Klubowi wszelkiego rodzaju pomocy w jego działalności.

 

Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Ceny ustalane są przez Właścicielkę Klubu.

 

Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacanie w pierwszym miesiącu trwania umowy. Wpisowe gwarantuje miejsce dla dziecka w Klubie, obejmuje ubezpieczenie NNW, zakup zabawek oraz materiałów edukacyjnych. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną.

 

Czesne obejmuje opiekę w ramach zadeklarowanych godzin, środki higieniczne, zajęcia edukacyjne. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w Klubie powyżej 3 dni czesne podlega zwrotowi w części odpowiadającej ilości opuszczonych dni.

 

Karnety godzinowe są ważne 30 dni od daty zakupu. Opłata za niewykorzystane godziny karnetowe nie jest zwracana. Godziny z jednego karnetu może wykorzystać więcej niż jedno dziecko (np. rodzeństwo).

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

Przyjmowanie dzieci

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Klubu jest:

 

 1. podpisanie umowy cywilno-prawnej,

 2. wypełnienie karty zgłoszenia dziecka,

 3. wypełnienie karty informacyjnej o dziecku,

 4. zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym oraz statutem,

 5. wpłacenie wpisowego oraz terminowe wpłaty czesnego,

 6. dostarczenie zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do Klubu.

 

 

 

§ 6

 

Wyżywienie

 

Rodzice/opiekunowie prawni przynoszą gotowe do spożycia posiłki w podpisanych pojemnikach, butelkach itp., jednocześnie dbając o świeżość i zdatność do spożycia przynoszonych posiłków. Tym samym ponoszą odpowiedzialność za przynoszone posiłki. Jeżeli posiłek przyniesiony przez rodzica/opiekuna prawnego nie będzie zdatny do spożycia, personel go nie poda dziecku dbając o jego zdrowie.

 

Przyniesione posiłki będą przechowywane w lodówce, a następnie odgrzewane w kuchence mikrofalowej lub podgrzewaczu do butelek. Pojemniki, w których zostaną przyniesione gotowe posiłki do spożycia dla dzieci muszą posiadać właściwości, aby można było w nich podgrzać posiłek i bezpośrednio z nich podać dziecku posiłek. W razie potrzeby będą stosowane naczynia jednorazowego użytku. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zabrania i umycia pojemników.

 

 

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.